مومنی سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری بهشهردر معیت عسگری رییس دانشکده امام خمینی با رییس بهزیستی ملاقات کردند-[ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰]
مومنی سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری بهشهردر معیت عسگری رییس دانشکده امام خمینی  با رییس بهزیستی ملاقات کردند
مومنی سرپرست سازمان حمل و نقل شهرداری بهشهردر معیت عسگری رییس دانشکده امام خمینی با رییس بهزیستی ملاقات کردند
تعامل سازمان حمل و نقل و دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی شهرستان بهشهر-[ ۱۳۹۷/۱۰/۲۰]
تعامل سازمان حمل و نقل و دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی شهرستان بهشهر
تعامل سازمان حمل و نقل و دانشکده فنی و حرفه ای امام خمینی شهرستان بهشهر
مراسم افتتاح دستگاه الکترونیکی صدور برگه خروج -[ ۱۳۹۷/۱۰/۱۱]
مراسم افتتاح دستگاه الکترونیکی صدور برگه خروج
مراسم افتتاح دستگاه الکترونیکی صدور برگه خروج
آیت الله خامنه ای
اذان صبح  
طلوع خورشيد  
اذان ظهر  
غروب خورشيد  
اذان مغرب  
 
طول جغرافيايي : عرض جغرافيايي :