نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 17 % (25)
خوب 13 % (19)
متوسط 7 % (10)
ضعیف 61 % (86)
تعداد کل آراء :   140