نظر شما در مورد عملکرد سازمان چیست؟
عالی 18 % (24)
خوب 14 % (19)
متوسط 7 % (10)
ضعیف 59 % (78)
تعداد کل آراء :   131